Typy členství

Členem společnosti se může stát kterákoliv fyzická či právnická osoba, která se chce podílet na činnosti Společnosti, a která prokáže kvalifikační předpoklady a zájem o práci v SPŘ. Členství ve Společnosti je dobrovolné a rozlišuje se na:

 • řádné
 • přidružené
 • čestné

Řádný člen

Řádným členem se může stát fyzická osoba, která je držitelem profesního certifikátu odborníka na řízení projektů, programů nebo projektových kanceláří vydaného organizací International Project Management Association, Project Management Institute, APM Group, případně jinou asociací zabývající se projektovým řízením 
nebo získala praxi v projektech na jekékoliv pozici v rozsahu aslepoň 100 čld a zároveň absolvovala školení v oblasti projektového řízení v rozsahu minimálně 30 hodin.

Řádný člen:

 • může využívat všechny výhody plynoucí z řádného členství ve společnosti – získávání informací o dění v oblasti projektového řízení, o aktuálních akcích a novinkách prostřednictvím infomailingu, slevy na služby, které nabízíme, slevy na publikace, zvýhodněné vstupné na akce pořádané SPŘ nebo jejími partnery atd.,
 • může kandidovat a být volen do všech orgánů společnosti,
 • se podílí na řízení společnosti prostřednictvím valné hromady (má právo hlasovat, předkládat návrhy a protinávrhy, atd.),
 • být na vyžádání informován o všech rozhodnutích orgánů společnosti.
Chcete-li se stát řádným členem Společnosti a jste držitelem profesního certifikátu, zašlete prosím následující dokumenty do kanceláře SPŘ:

NEBO v případě, že nejste držitelem certifikátu

Přidružený člen

Přidruženým členem se může stát fyzická nebo právnická osoba, která prokáže svůj zájem o projektový management. Rozlišujme pak přidružené členství fyzické osoby nebo přidružené členství právnické osoby (obchodní společnosti, orgány státní správy a samosprávy, školské právnické osoby).

Přidružený člen:

 • má možnost využívat všech výhod plynoucích z přidruženého členství ve společnosti – získávání informací o dění v oblasti projektového řízení, o aktuálních akcích a novinkách prostřednictvím infomailingu, slevy na certifikaci nebo recertifikaci, slevy na publikace, zvýhodněné vstupné na akce pořádané SPŘ nebo jejími partnery, atd.,
 • má právo účastnit se valné hromady, může zde předkládat návrhy a protinávrhy, ale nemá hlasovací právo.


ZÁJEMCE O PŘIDRUŽENÉ ČLENSTVÍ FYZICKÉ OSOBY
 vyplní přihlášku a zašle ji spolu s následujícími dokumenty do kanceláře SPŘ:


ZÁJEMCE O PŘIDRUŽENÉ ČLENSTVÍ PRÁVNICKÉ OSOBY
 vyplní přihlášku a zašle ji spolu s následujícími dokumenty do kanceláře SPŘ:

 • vyplněná a podepsaná přihláška k přidruženému členství právnické osoby,
 • motivační dopis, ve kterém organizace prokáže svůj vztah k projektovému managementu,
 • strukturovaný životopis dle osnovy uvedené v přihlášce,
 • seznam nejvýznamnějších projektů, které se v organizaci realizují.

Čestný člen

Čestným členem se může stát každá fyzická osoba, která významným způsobem přispěla k rozvoji projektového řízení nebo k naplňování poslání a cílů společnosti.
O udělení čestného členství rohoduje valná hromada.

 

Přijetí nového člena do SPŘ

Výbor Společnosti projedná Vaši přihlášku ke členství na svém nejbližším zasedání a rozhodne o jejím přijetí. V případě schválení přihlášky Vám bude vystavena faktura na členský příspěvek a poštou zaslána na adresu uvedenou v přihlášce.

Členství vzniká rozhodnutím Výboru a zaplacením ročního příspěvku (příspěvek je vždy platný na daný kalendářní rok).

Členské příspěvky pro rok 2016:

Typy členství Výše příspěvků
Řádný člen 700 Kč / rok
Přidružený člen – fyzická osoba 700 Kč / rok
Přidružený člen – právnická osoba 6000 Kč / rok

 Při podání přihlášky od listopadu daného roku, je poplatek za členství snížen.