Typy členství

Členem spolku se může stát kterákoliv fyzická či právnická osoba, která se chce podílet na činnosti SPŘ a prokáže zájem o práci v SPŘ. Členství ve Společnosti je dobrovolné a rozlišuje se na:

  • řádné
  • čestné

Řádný člen

Řádným členem se může stát fyzická osoba, která se ve svém profesním nebo studijním zaměření zabývá projektovým řízením a ztotožňuje se s účelem spolku
nebo právnická osoba, která se chce podílet na naplňování účelu spolku.

Řádný člen:

  • může využívat všechny výhody plynoucí z řádného členství ve spolku – získávání informací o dění v oblasti projektového řízení, o aktuálních akcích a novinkách prostřednictvím infomailingu, slevy na služby, které nabízíme, slevy na publikace, zvýhodněné vstupné na akce pořádané SPŘ nebo jejími partnery atd.,
  • může kandidovat a být volen do všech orgánů spolku,
  • se podílí na řízení spolku prostřednictvím valné hromady (má právo hlasovat, předkládat návrhy a protinávrhy, atd.),
  • být na vyžádání informován o všech rozhodnutích orgánů spolku.
Chcete-li se stát řádným členem SPŘ a jste fyzickou osobou, zašlete, prosím, poštou nebo elektronicky následující dokumenty do kanceláře SPŘ:

NEBO v případě, že jste právnickou osobou:

 

Čestný člen

Čestným členem se může stát každá fyzická osoba, která významným způsobem přispěla k rozvoji projektového řízení nebo k naplňování poslání a cílů společnosti.
O udělení čestného členství rohoduje valná hromada.

 

Přijetí nového člena do SPŘ

Výbor Společnosti projedná Vaši přihlášku ke členství na svém nejbližším zasedání a rozhodne o jejím přijetí. V případě schválení přihlášky Vám bude vystavena faktura na členský příspěvek a e-mailem zaslána na adresu uvedenou v přihlášce.

Členství vzniká rozhodnutím Výboru a zaplacením ročního příspěvku (příspěvek je vždy platný na daný kalendářní rok).

Členské příspěvky pro rok 2017:

Typy členství Výše příspěvků
Řádný člen – fyzická osoba 700 Kč / rok
Řádný člen – právnická osoba 6 000 Kč / rok

 Při podání přihlášky od listopadu daného roku, je poplatek za členství snížen.