Co je Certifikace projektového řízení v organizacích a co prokazuje?

Certifikace projektového řízení v organizacích představuje posouzení a zhodnocení způsobilosti organizace efektivně řídit projekty, programy a portfolia nezávislou odbornou autoritou. Certifikaci provádí Národní certifikační a akreditační orgán Společnosti pro projektové řízení ČR.

Certifikace projektového řízení v organizacích je znalostně založená. Výsledkem úspěšné certifikace je zařazení organizace do příslušného stupně zralosti (certifikačního stupně), a současně předání podnětů k dalšímu rozvoji projektového řízení v organizaci.

Certifikace je principiálně určena nejen ke zhodnocení a ocenění dosažených výsledků v oblasti projektového řízení, ale i jako významný nástroj a prostředek k systematickému rozvoji projektového řízení a projektové kultury v organizaci.


Pro koho je certifikace projektového řízení v organizacích určena?

Certifikace je určena všem organizacím s právní subjektivitou (právnickým osobám, ve smyslu platné legislativy ČR), libovolné velikosti i zaměření, komerčního i neziskového charakteru.

Certifikace má národní platnost (ČR).


Co Vám certifikace projektového řízení v organizacích přinese?

Prostřednictvím Certifikace projektového řízení ve Vaší organizaci:

  • Získáte jasný obraz o míře způsobilosti Vaší organizace efektivně řídit projekty, programy a portfolia
  • Získáte přehled o oblastech ke zlepšení a doporučení konkrétních akcích, které k němu vedou
  • Identifikujete dobrou praxi ve Vaší organizaci
  • Získáte příležitost k porovnání Vaší organizace s jinými prostřednictvím jednoduchého benchmarkingu
  • Zlepšíte konkurenční pozici Vaší organizace a zvýšíte pravděpodobnost úspěchu ve veřejných výběrových řízeních
  • Zviditelníte projektové řízení ve Vaší organizaci
  • Získáte doporučení a inspiraci pro další rozvoj projektové kultury Vaší organizace
  • Získáte příležitost učit se od zkušených odborníků v projektovém řízení / hodnotitelů v rámci procesu certifikace
  • Oceníte dobré výsledky a zvýšíte sebevědomí svých pracovníků

Více informací


Kontaktní informace

Národní certifikační a akreditační orgán

Společnost pro projektové řízení, z. s.

Zemědělská 5, 613 00 Brno

Tel. +420 545 136 020, +420 545 136 021

Email: info(at)cspr.cz