Jaký je princip hodnocení?

Hodnocení způsobilosti organizace efektivně řídit projekty, programy a portfolia spočívá v posouzení do jaké míry je organizace pokročilá v aplikaci „správné praxe“ projektového řízení. Hodnocení se opírá o Referenční model projektového řízení v organizacích, který představuje určitý „etalon“ správné praxe, tak jak ji prezentují klíčové mezinárodní standardy, resp. veřejně známé a všeobecně uznávané „best practices“ v oblasti projektového řízení.

Referenční model strukturuje projektové řízení v organizaci do tří oblastí – tzv. domén: 1. Management projektů a programů, 2. Management soustavy projektů a 3. Organizace a zdroje. V rámci každé domény pak model definuje jednotlivé elementy (stavební kameny projektového řízení v organizaci). Každý z elementů zahrnuje dále tzv. atributy (specifikující co je posuzováno) a několik relevantních příkladů dobré praxe (naznačujících, co je modelem považováno za „dobré mravy projektového řízení“). Součástí modelu je dále definice jednotlivých stupňů rozvinutosti zralosti organizace – způsobilosti úspěšně a efektivně projektově řídit.


Jaké jsou certifikační stupně?

Certifikace projektového řízení v organizacích rozlišuje pět stupňů rozvinutosti (zralosti) projektového řízení v organizaci:

Stupeň A: Excelentní projektové řízení

 • Organizace realizuje své projekty, programy a portfolia špičkovým, plně profesionálním způsobem, efektivně se učí ze zkušeností a cílevědomě utváří prostředí napomáhající dobrým výsledkům projektového řízení

Stupeň B: Stabilně-efektivní projektové řízení

 • Organizace realizuje své projekty, programy a portfolia dlouhodobě efektivním a stabilním způsobem, bezpečně zvládá i obtížné a kritické situace

Stupeň C: Efektivní projektové řízení

 • Organizace realizuje své projekty, programy a portfolia efektivním způsobem

Stupeň D: Zdravé základy projektového řízení

 • Organizace má vytvořeny zdravé základy projektového řízení

Stupeň E: Počátky projektového řízení

 • Organizace realizuje počáteční, systémově dosud nedefinované a nesjednocené projektové řízení; výsledky projektového řízení stojí na aktivitě jednotlivců

Za certifikovatelné stupně jsou považovány stupně D – A

Pro více podrobností věnujte prosím pozornost dokumentu Referenční model řízení projektového řízení v organizacích.


Certifikace jako dlouhodobý program

Certifikace projektového řízení v organizaci představuje významný počin z hlediska dlouhodobého rozvoje projektového řízení. Certifikace je dosažena prostřednictvím prvotní certifikace, a následně pak udržována prostřednictvím pravidelných recertifikací, nebo dále zvyšována v souladu se strategií organizace a dosaženými výsledky.

Uplatněné principy jsou následující:

 • Lhůta platnosti certifikace je 3 roky.
 • Neabsolvuje-li organizace do uplynutí lhůty platnosti certifikace proces recertifikace, její certifikace zaniká (není obnovena, pozbývá platnosti).
 • Obnovení platnosti certifikace může proběhnout jak formou recertifikace na stejnou úroveň, tak formou certifikace na vyšší úroveň.
 • Není-li organizace při recertifikaci dostatečně úspěšná, může být recertifikována na stupeň nižší.
 • Analogicky, není-li organizace úspěšná při zvýšení certifikačního stupně, a přitom i nadále splňuje podmínky dané původním certifikačním stupněm, lze jí udělit opět certifikaci na původním stupni (tj. recertifikovat na stávající stupeň).
 • Pokud organizace projde nějakou významnou změnou (akvizice/fůze, významná reorganizace apod.), která má vliv na systém projektového řízení/stav projektové kultury, měla by absolvovat recertifikaci i dříve, než za standardní tříleté období.
 • Pokud certifikace není bezprostředně po uplynutí lhůty platnosti obnovena, je následná certifikace posuzována jako zcela nová (prvotní) certifikace.

Informace pro uchazeče o certifikaci