Jaká kvalifikace pro certifikaci je nutná?

Pro absolvování certifikace projektového řízení v organizaci nejsou stanovena žádná zvláštní kvalifikační kriteria. Současně platí, že získání určitého certifikačního stupně není podmíněno získáním/držením předchozího (tj. nižšího) certifikačního stupně.


Jak je certifikace organizována? Kdo jsou hodnotitelé?

Hodnocení provádí hodnotící tým, složený z Hlavního hodnotitele (Lead Assessor), jednoho či více Spoluhodnotitelů (Co-Assessors) a Koordinátora kandidáta – autorizovaného zástupce certifikované organizace.

Osobou odpovědnou za stanovení věcného scénáře hodnocení, jeho vedení a kvalitu všech výstupů je Hlavní hodnotitel. Koordinátor disponuje formálním pověřením a současně důvěrou kandidátské organizace, jedná jejím jménem ve věci certifikace a zajišťuje veškerou potřebnou součinnost na straně kandidátské organizace. Je velmi vhodné, pokud se jedná o některého ze členů vrcholového vedení organizace.

Hodnocení v rámci procesu Certifikace projektového řízení v organizacích provádějí zkušení, pečlivě vybraní a systematicky trénovaní hodnotitelé. Hodnotitelé jsou držiteli mezinárodně platné certifikace osob v oblasti projektového řízení, a to minimálně na stupni A (IPMA PPMC®, IPMA Level A®), resp. B (IPMA PMC®, IPMA Level B®, nebo PMI PgMP®). Jde o vyzrálé osobnosti s nezpochybnitelnou osobní integritou, morálkou a etickým chováním, s hlubokým porozuměním a dlouholetou praxí v projektovém managementu, které jsou odbornou komunitou v čele se SPŘ uznávané za profesionály v oboru.

Aktuální seznam hodnotitelů


Jaké jsou jednotlivé fáze certifikačního procesu a jeho dílčí kroky?

Certifikační proces se dělí do tří fází: Kontraktační fáze, Přípravná fáze a Hodnotící fáze. Jednotlivé dílčí kroky procesu pak jsou:

1.     Projevení předběžného zájmu uchazeče formou vznesení požadavku na informace

2.     Předání nezbytných informací, zodpovězení dotazů uchazeče (osobní schůzka)

3.     Potvrzení zájmu uchazeče formou vznesení Požadavku na nabídku + předání
vstupních informací o uchazeči

4.     Vypracování kalkulace, resp. nabídky ze strany SPŘ, určení hodnotitelského týmu

5.     Smluvní ošetření + Platba certifikačního poplatku

6.     Zpracování a předání podkladů uchazeče/kandidáta + provedení Sebehodnocení

7.     Analýza podkladů a stanovení scénáře hodnocení (vč. plánu on-site visit)

8.     Organizační příprava on-site visit

9.     Hodnocení v prostředí kandidáta (on-site visit)

10.   Zpracování výstupů a udělení certifikačního výroku

11.   Představení výsledků a předání výstupů, vč. předání/převzetí certifikátu (osobní
schůzka

12.  Zhodnocení a uzavření

Pro více informací věnujte, prosím, pozornost dokumentu Informace pro uchazeče.


Kolik za certifikace zaplatíme?

Rozsah a náročnost certifikace, a tedy i její cena, závisí na velikosti organizace, resp. struktuře a komplexitě jejího projektového prostředí. Z tohoto důvodu je cena za certifikaci stanovována vždy individuálně, na základě vstupní analýzy provedené během kontraktační fáze a stanovení obsahu a rozsahu hodnocení. Lze říci, že rámcově odpovídá cenám obvyklým v oblasti certifikace systémů řízení organizací (ISO 9000 apod.).

Postup stanovení obsahu a rozsahu, a následně ceny certifikace je následující:

  • Organizace – uchazeč projeví svůj předběžný zájem o certifikaci (požádá SPŘ o bližší informace)
  • SPŘ zorientuje uchazeče tím, že mu poskytne veškeré potřebné informace a zodpoví jeho dotazy
  • Uchazeč se (na základě získaných informací) rozhodne, jestli má o certifikaci skutečný zájem. Pokud ano, požádá o vypracování nabídky (formou vstupního dotazníku, kterým současně poskytne SPŘ informace potřebné pro vypracování kalkulace, resp. nabídky)
  • Uchazeč se následně rozhodne, je-li pro něj cena akceptovatelná (proces pokračuje), či nikoliv (proces končí).


Na koho se mohu obrátit v případě zájmu?

Národní certifikační a akreditační orgán

Společnost pro projektové řízení, z. s.

Zemědělská 5, 613 00 Brno

Tel. +420 545 136 020, +420 545 136 021

Email: info(at)cspr.cz