Ověření profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. a hodnotících standardů

Profesní kvalifikace:

Bližsí informace k jednotlivým profesním kvalifikacím nebo k procesu ověření kvalifikace naleznete v dokumentu Informace – Ověření profesní kvalifikace.

Fáže ověření profesní kvalifikace:

1. fáze – v této fázi uchazeč vyplní přihlášku, kterou zašle na sekretariát Společnosti pro projektové řízení, z. s. (dále SPŘ). Poté uchazeč obdrží pozvánku ke složení zkoušky spolu s fakturou na certifikační poplatek.

2. fáze – uchazeč absolvuje písemnou zkoušku, která se skládá ze tří částí: testu, otveřených otázek a případové studie.

3. fáze – tato fáze zahrnuje ústní zkoušku (netýká se kvalifikace Administrátor projektu)

4. fáze – vyhodnocení všech částí zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace. Zkušební komise oznámí uchazeči výsledek zkoušky v den konání zkoušky.

5. fáze – předání dokumentace zkoušky na sekretariát SPŘ, vystavení osvědčení a archivace dokumentace.

Uchazeči je zasláno sdělení o výsledku zkoušky (uspěl/neuspěl) a osvědčení do 5 pracovních dní od úspěšného složení zkoušky.

Přihlášky k ověření profesní kvalifikace:

Hodnocení uchazečů o ověření profesní kvalifikace je prováděno v souladu s hodnotícími standardy Národní soustavy kvalifikací: